និង​ជា​ទីក្រុង​ធំ​បំផុត

ទីក្រុងរបស់ម៉ុងហ្គោលលីមានឈ្មោះថា