និវេសនដ្ឋាន​ជា​ផ្លូវការ

ទីសម្រាប់នៅអាស្រ័យជានិច្ច, ទីដែលតាំងនៅប្រក្រតី