បញ្ចកោណគឺជាពហុកោណដែលមានជ្រុង៥ និងកំពូល៥។

រាងបញ្ចកោណ

បញ្ចកោណនិយ័តកែប្រែ

បញ្ចកោណនិយ័តជាពហុកោណដែលមានជ្រុងទាំង៥ស្មើគ្នា និងមុំក្នុង១០៨°ស្មើៗគ្នា។

ក្រលាផ្ទៃ
 
កាំនៃរង្វង់ប៉ះក្នុង
 
កាំនៃរង្វង់ប៉ះក្រៅ
 

រូបភាពនៃបញ្ចកោណនិយ័តកែប្រែ