បញ្ចវគ្គិយ៍

ភិក្ខុឃឹម សាលីម


បញ្ចវគ្គិយ៍មាន៥អង្គគឺ៖
  • វប្បៈ១
  • ភទ្ទិយៈ១
  • មហានាម១
  • អស្សជិ១