បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រលាវ

ព្រះមហាក្សត្រលាវ
អតីតរាជធិបតេយ្យ
Royal Seal of the Kingdom of Laos.svg
សញ្ញាជាតិលាវ
ក្សត្រដំបូង ផ្វ័ង់ូម
ក្សត្រចុងក្រោយ ស្រីស្វាងវឌ្ឍនា
ទូលហៅ ព្រះចៅ
ព្រះរាជដំណាក់ ហ្លួងព្រះបាំង លាវ
អ្នកតែងតាំង រាជ្យទាយាទ
រាជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើម ១៣៥៣ (នគរលានជាង)
រាជាធិបតេយ្យបញ្ចប់ ២ ធ្នូ ១៩៧៥
អ្នកមានសិទ្ធិស្នងរាជ្យបច្ចុប្បន្ន សុរិវង្សស្វាង
Royal Standard, Kingdom of Laos