បញ្ញាវិមុត្តិ (ន)​ : រួចស្រឡះចាកអាសវៈ ដោយអរហត្តផលបញ្ញា ។

ปัญญาวิมุตติ : ความหลุดพ้นด้วยปัญญา, ความหลุดพ้นด้วยอำนาจการเจริญปัญญา, ความหลุดพ้นแห่งจิตจากอวิชชา ด้วยปัญญาที่รู้เห็นตามเป็นจริง.

deliverance through insight; liberation through wisdom.