មេសាចិតប្រាំ នគររងកម្ម សិទិ្ធសេរីចុះ សីលធម៌ជាតិ ឃ្លាតធ្លាក់ផ្លូវខុស ជនទងស្រីប្រុស

        ជាប់ទោសពេញដី។

រង្វាស់កាព្យកែប្រែ

ក្នុង១វគ្គមាន៧ឃ្លា ក្នុង១ឃ្លាមាន៤ព្យាង្គ។

គំនូសតាងកែប្រែ

ចំណាប់ជួនកែប្រែ

ជួនក្នុងវគ្គកែប្រែ

  • ព្យាង្គ៤ឃ្លា១វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា២វគ្គ១
  • ព្យាង្គ៤ឃ្លា៣វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា៥វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា៦វគ្គ១។

ជួនឆ្លងវគ្គកែប្រែ

ព្យាង្គ៤ឃ្លា៧វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា៣វគ្គ២។

ចង្វាក់កែប្រែ

បទនេះមានចង្វាក់មិនលើកមិនដាក់ តែរន្ថើនៗមានទំនងដូចជាដំណើរក្អែកលោង ហើយទម្លាក់សម្លេងនៅព្យាង្គទី២រៀងរាល់ឃ្លា។

បរិយាកាសកែប្រែ

គេយកបទនេះទៅប្រើសម្រាប់ពណ៌នាទីកន្លែង តួអង្គ ធម្មជាតិ ពិសេសគេយកទៅប្រើក្នុងពិធីផ្ដើមរឿង។ ពេលខ្លះកវីក៏យកបទនេះទៅប្រើក្នុងការសម្ដែងទុក្ខសោកផងដែរ។

ប្រភេទកំនាព្យខ្មែរកែប្រែ