បទបន្ទោលកាក

ចូរតែងកំណាព្យជាបទបន្ទោលកាកអោយបាន៦ វគ្គអំពី«សាមគ្គីនាំមកនូវជ័យជម្នះ»

រង្វាស់កាព្យកែប្រែ

ក្នុង១វគ្គមាន៤ឃ្លា ក្នុង១ឃ្លាមាន៤ព្យាង្គ(ឃ្លាទី១ និង ឃ្លាទី៣) ហើយ ១ឃ្លាមាន៦ព្យាង្គ(ឃ្លាទី៣ និង ឃ្លាទី៤)។

ចំណាប់​ចួនកែប្រែ

ចួន​ក្នុង​វគ្គកែប្រែ

  • ព្យាង្គ៤ឃ្លា១វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ២ រឺ ព្យាង្គ៤ឃ្លា២វគ្គ១
  • ព្យាង្គ៤ឃ្លា៣វគ្គ២ |=| ព្យាង្គ២ រឺ ព្យាង្គ៤ឃ្លា៤វគ្គ២ |=| ព្យាង្គ៦ឃ្លា២វគ្គ១ ។

ចួន​ឆ្លង​វគ្គកែប្រែ

ព្យាង្គ៦ឃ្លា៤វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៦ឃ្លា២វគ្គ២។