• ព្យាង្គ7ឃ្លា1 |=|ព្យាង្គ4ឃ្លា2
  • ព្យាង្គ៧ឃ្លា២ |=| ព្យាង្គ៧ឃ្លា៣ |=| ព្យាង្គ 4 ឃ្លាទី4

ចំណាំបើ​ចួនន​នឹង​ព្យាង្គ​២​ឃ្លា​ទី​២ នោះ ត្រូវ​ចួន​នឹង​ព្យាង្គ​ទី២​ឃ្លា​ទី៤ គ្រប់​វគ្គ តែ​បើបើ​ចួន​នឹង​ព្យាង្គ​៤​ឃ្លា​ទី​២ នោះ ត្រូវ​ចួន​នឹង​ព្យាង្គ​ទី៤​ឃ្លា​ទី៤ គ្រប់​វគ្គ ។

ចួន​ឆ្លង​វគ្គ កែប្រែ

ព្យាង្គ៧ឃ្លា៤វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៧ឃ្លា២វគ្គ២។

ចង្វាក់ កែប្រែ

បទនេះទម្លាក់សម្លេងលើព្យាង្គទី២ និងទី៤រៀងរាល់ឃ្លា។

បរិយាកាស កែប្រែ

បទនេះគេអាចយកទៅប្រើបានគ្រប់បរិយាកាសទាំងអស់។រៀបរាប់អំពីកំហឹងក្រេវក្រោធ កាតស៊ូ សេចក្តីទុក្ខសោក ការនិរាសព្រាត់ប្រាស ភាពរីករាយ ការសន្ទនាផ្តោះផ្តង ឆ្លើយឆ្លងគ្នា ការរៀបរាប់ពីធម្មជាតិ និងការបង្ហាញតួអង្គជាដើម ។

ប្រភេទកំនាព្យខ្មែរ កែប្រែ