បរមសុខ បាន​មក​ពី​ ពាក្យ​ថា បរម ប្រែថា ឧត្តម, ខ្ពង់ខ្ពស់, ប្រសើរ, ល្អ​ប្រពៃ; ក្រៃលែង និង ពាក្យ​ថា សុខ ប្រែ​ថា សេចក្ដី​សប្បាយ; ដំណើរ​ងាយ; ដំណើរ​ស្រួល; ដំណើរ​ស្រណុក; សេចក្ដី​សម្រាន្ត ។ ដូច្នេះ​ពាក្យ​ថា បរមសុខ គឺ​ចិត្ត​ដែល​មាន​​សេចក្តី​ស្ងប់ រួច​ចាក​ពី​វត្ថុ​វាន់​ព័ទ្ធ​ទាំង​ឡាយ ។