រង្វង់ កែប្រែ

  •   ដែល   គឺជាចំនួនថេរ និង R គឺជាកាំ​នៃ​រង្វង់
  •   ដែល D គឺជា​អង្កត់ផ្ចិត​នៃរង្វង់ និង  

អេលីប កែប្រែ

 

ដែល   និង   កាំ​កន្លះអ័ក្ស​នៃ​អេលីប​។

ការ៉េ​និង​ចតុកោណស្មើ កែប្រែ

  ដែល   គឺជារង្វាស់ជ្រុង

ចតុកោណកែង កែប្រែ

 

ដែល   ប្រវែងបណ្តោយ និង   ជាប្រវែងទទឹងនៃចតុកោណកែង។

ពហុកោណស្មើ កែប្រែ

 

  •  : ជាចំនួនជ្រុង​នៃ​ពហុកោណស្មើ
  •  : ជាប្រវែងជ្រុង​នៃ​ពហុកោណស្មើ

ពហុកោណនិយ័ត កែប្រែ

 

  •  : ជាចំនួនជ្រុងពហុកោណនិយ័ត
  •  : ជាចំងាយពីផ្ចិតទៅកាន់កំពូលនៃពហុកោណនិយ័ត