បរិមាត្រនៃរង្វង់

បរិមាត្ររង្វង់ គឺជាប្រវែងជុំវិញរង្វង់