ប៉ាពួញ៉ូហ្គីណេ

ប្រទេសប៉ាពួញ៉ូហ្គីណេ ជារដ្ឋឯករាជ្យ ប៉ាពួញូហ្គីណេ ជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីប អូសេអានី ដែលមានផ្ទៃដីចំនួន ៤៦២ ៨៤០ Km2 និងមានរដ្ឋធានី ព័រម៉ូរេសប៊ី ដែលមាន ភាសាផ្លូវការគឺ ថុកពីសុីន និង អង់គ្លេស ប្រទេសនេះមានប្រជាជនប្រមាណជាង ៥លាននាក់ និងទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសអូស្ត្រាលី កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧៤