ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ច្រើនតែជា ប្រទេសអតីតអាណានិគមដែលទទួលបានឯករាជ្យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ហើយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនៅអន់ថយនៅឡើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ ប៉ុន្តែដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចខ្លួន ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៏មួយចំនួនទៀត បានក្លាយទៅជាប្រទេសនាគឬកូននាគទៅហើយ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ប្រទេសមួយចំនួនទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រគំរាមកំហែងដោយការបរិភោគខ្វះខាត គ្រោះទុរ្ភិក្ស និង ជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗ ។[១]

ស្ថានភាពប្រជាជនកែប្រែ

តួនាទីនៃការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៏កែប្រែ

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី៨