បើកបញ្ជីមេ
ទង់​ជាតិប្រទេសន័រវេ
ផែនទីប្រទេសន័រវេ
ផែនទីប្រទេសន័រវេ

ប្រទេសន័រវេ គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង អឺរ៉ុប

ឯកសារយោងកែប្រែ