ប្រទេសអភិវឌ្ឍ គឺជាក្រុមប្រទេសដែលមានខឿនសេដ្ឋកិច្ច លូតលាស់ខ្លាំង។ ប្រទេសទាំងនេះ ខ្លះមានជាយូរយារមកហើយ ខ្លះទៀតក៏ទើបតែមានថ្មីៗ (ប្រទេសនាគឬកូននាគ) ។ គេសង្កេតឃើញថា ប្រជាជននៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តែងតែរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរ ជាសង្គមទំនើប ប្រកបដោយសុខភាពមាំមួន ការអប់រំល្អ ការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ។[១]

ស្ថានភាពប្រជាជន

កែប្រែ

តួនាទីនៃការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍

កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. ដកស្រង់ពីសៀវភៅសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី៨