ប្រវត្តិអ៊ិនធឺណែត

ប្រវត្តិនៃអ៊ីនធឺណិតចាប់ផ្តើមនៅសតវត្សឆ្មាំ ១៩៥០ និង ១៩៦០ ជាមួយនិងការរីកចម្រើន លូតលាស់នៃកុំព្យូទ័រ ការចាប់ផ្តើមនេះជាមួយការទំនាក់ទំនងពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយ ចន្លោះកុំព្យូទ័រមេនហ្រ្វេមនិងស្ថានីយ៏។ ពង្រីកការតភ្ជាប់ពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយ នៅចន្លោះកុំព្យូទ័រ ហើយបន្ទាប់មកការស្រាវជ្រាវដំបូងចូលទៅក្នុងសំណុំបើកបណ្តាញ សំណុំបើកបណ្តាញគឺជា ARPANET សញ្ញា I នៅ NPL នៅអង់គ្លេស ហើយតេលេណិតបានបង្កើតនៅចុងសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៦០ និងដើមសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៧០ ការប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរនៃពិធីការ។ARPANET នៅក្នុងការដឹកនាំជាពិសេសទៅកាន់ការរីកចម្រើនលូតលាស់នៃពិធីការ សម្រាប់ការងារអ៊ិនធឺណែត បណ្តាញជាច្រើនបែកចេញពីគ្នាជាច្រើនកន្លែងដែលអាចចូលរួមជាមួយគ្នាទៅក្នុងបណ្តាញមួយក្នុងបណ្តាញជាច្រើន។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨២ ពិធីការសម្រាប់អ៊ិនធឺណែត (TCP/IP) ដែលបានហៅថាអ៊ិនធឺណែតដូចដែលបានស្គាល់។ ការចូលទៅកាន់ ARPANET គឺបានពង្រីកនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨១ ពេលដែលមូលនិធិវិទ្យាសាស្រ្តបង្កើតប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ( CSNET ) និងក្រៅពីនេះនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ ពេលដែល NSFNT បានផ្តល់អោយដំណើការទីកន្លែងកុំព្យូទ័រធំនៅក្នុងសហរដ្ធអាមេរិក ចាប់ពីការស្រាវជ្រាវនិងការរៀបចំការអប់រំ អ្នកផ្តល់សេវាពាណិជ្ជកម្មអ៊ិនធឺណែត (ISPs) បានចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅចុងសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៨០ និង ១៩៩០។ ARPANET បានបំបែកនៅឆ្នាំ ១៩៩០។អ៊ិនធឺណែតបានក្លាយទៅជាពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ បែលដែល NSFNET បានបំបែក ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណ្ឌ័ចុងក្រោយនៅលើការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណែត។ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៩០ អ៊ិនធឺណែតបានមានការប៉ះទង្គិចដ៏ខ្លាំងខ្លាលើវប្បធម៍និងពាណិជ្ជកម្ម ការរូមបញ្ចូលការកើតឡើងនៃខណៈនៃការផ្ញើសារជាអក្សរ ជាសម្លេងលើពិធីការអ៊ិនធឺណែត ( VOIP ) “ ការហៅទូរស័ព្ទ “ វិធីទីពីរគឺការហៅទូរស័ព្ទជាលក្ខណៈវីដេអូជាអន្តរជាតិ និង World Wide Web ជាមួយកិច្ចពិភាក្សាជាសមោហរដ្ធរបស់វា ប្លុក បណ្តាញសង្គម និងជាកន្លែងទិញទំនិញតាមរយៈអ៊ិនធឺណែត។ ការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំរបស់សង្គម ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍន៏និងការប្រើប្រើប្រាស់បណ្តាញជឿនលឿន ដូចជា សេវាកម្មបណ្តញ Bakbone ដែលជាល្បឿនដ៏លឿនរបស់ NSF ( vBNS ) អ៊ិនធឺណែត២ LambdaaRail ជាតិ។ ការតម្លើងតម្លៃនៃទិន្ន័យ[……….] ឬក៏ជាងនេះអ៊ិនធឺណែតបន្តការរីកដុះដាលដែលបានជម្រុញដោយតម្លៃដ៏ធំជាអចិន្ត្រៃនៃពត៏មាននៃការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណែត និង ចំណេះដឹង ពានិជ្ជកម្ម ការកំសាន្តនិងបណ្តាញសង្គម។​

អ៊ិនធឺណេត