ឈ្មោះ​ខែ​​ទី​៤ ប្រើ​តាម​ចន្ទ​គតិ ។ ផគ្គុណ​ (ច្រើន​ប្រើ​ជា​ផល្គុន​ជាង) ។ សូម​មើល ខែទាំង១២នៃចន្ទគតិ