ផ្ចិតនៃរង្វង់គឺជាចំណុចនឹងមួុយ មានចម្ងាយស្មើគ្នាទៅគ្រប់ចំណុចលើរង្វង់។