ឬ​វិសាខ ឈ្មោះ​ខែ​​ទី​៦​នៃ​ចន្ទ​គតិ​​ ។ សូម​មើល ខែទាំង១២នៃចន្ទគតិ