ទំព័របញ្ជូនបន្តទ្វេដង

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៥:៣៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ទំព័រនេះរាយឈ្មោះទំព័រដែលបញ្ជូនបន្តទៅទំព័របញ្ជូនបន្ដផ្សេងទៀត។

ជួរនីមួយៗមានតំនភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័របញ្ជូនបន្តទី១និងទី២ ព្រមជាមួយទំព័រគោលដៅរបស់ទំព័របញ្ជូនបន្តទី២(ដែលជាធម្មតានេះក៏ជាទំព័រគោលដៅ"ពិត"របស់ទំព័របញ្ជូនបន្តទី១ដែរ)។

គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់រាយការណ៍នេះទេ។