ទំព័របញ្ជូនបន្តទ្វេដង

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៩:៥៧ ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ទំព័រនេះរាយឈ្មោះទំព័រដែលបញ្ជូនបន្តទៅទំព័របញ្ជូនបន្ដផ្សេងទៀត។

ជួរនីមួយៗមានតំនភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័របញ្ជូនបន្តទី១និងទី២ ព្រមជាមួយទំព័រគោលដៅរបស់ទំព័របញ្ជូនបន្តទី២(ដែលជាធម្មតានេះក៏ជាទំព័រគោលដៅ"ពិត"របស់ទំព័របញ្ជូនបន្តទី១ដែរ)។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន  លទ្ធផល ពី # ដល់ #

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

  1. អ្នកប្រើប្រាស់:DeltaQuad (កែប្រែ) →‎ អ្នកប្រើប្រាស់:AmandaNP →‎ m:User:DeltaQuad
  2. អ្នកប្រើប្រាស់:V(g)
  3. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:DeltaQuad (កែប្រែ) →‎ ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:AmandaNP →‎ m:User talk:DeltaQuad

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)