ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមត្រូវការ

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៦:០៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. អត្ថបទដែលមានបរាមាត្រកាលបរិច្ឆេទអសុពលភាពក្នុងទំព័រគំរូ‏‎ (២៤៥សមាជិក)
 2. Files with no machine-readable license‏‎ (២២៥សមាជិក)
 3. កំហុស CS1: កាលបរិច្ឆេទ‏‎ (១៨៣សមាជិក)
 4. Pages using ISBN magic links‏‎ (១៧៧សមាជិក)
 5. ខេត្ត-រាជធានីនៃកម្ពុជា‏‎ (១៦៣សមាជិក)
 6. Files with no machine-readable description‏‎ (១៦០សមាជិក)
 7. Files with no machine-readable source‏‎ (១៤៨សមាជិក)
 8. Exclude in print‏‎ (១៤០សមាជិក)
 9. កូអរដោនេពីវិគីទិន្នន័យ‏‎ (១៤០សមាជិក)
 10. រូបភាពគ្មានប្រភព‏‎ (១២៦សមាជិក)
 11. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (១១០សមាជិក)
 12. CS1 maint: Unrecognized language‏‎ (១០៣សមាជិក)
 13. Pages with script errors‏‎ (១០០សមាជិក)
 14. Lang and lang-xx template errors‏‎ (៩៥សមាជិក)
 15. អត្ថបទទាំងអស់ជាមួយការថ្លែងគ្មានប្រភព‏‎ (៩១សមាជិក)
 16. Intricate templates‏‎ (៨៣សមាជិក)
 17. Internal link templates‏‎ (៨២សមាជិក)
 18. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (៧៩ → ៨០ សមាជិក)
 19. Articles with 'species' microformats‏‎ (៧៨សមាជិក)
 20. ទំព័រដែលគ្មានលិបិក្រម‏‎ (៧៤សមាជិក)
 21. ទំព័រដែលមានសុក្រិតភាពមិនសូវល្អ‏‎ (៦៣សមាជិក)
 22. All non-free media‏‎ (៦០សមាជិក)
 23. កូអរដោនេមិនមាននៅលើវិគីទិន្នន័យ‏‎ (៦០សមាជិក)
 24. Speedy deletion templates‏‎ (៥៨សមាជិក)
 25. Chemical element color templates‏‎ (៥៤សមាជិក)
 26. CS1 maint: Multiple names: authors list‏‎ (៥៣សមាជិក)
 27. Stub message boxes needing attention‏‎ (៥៣សមាជិក)
 28. All disambiguation pages‏‎ (៥២សមាជិក)
 29. Taxobox templates‏‎ (៥០សមាជិក)
 30. Wikipedia metatemplates‏‎ (៥០សមាជិក)
 31. អត្ថបទមានបណ្ណអេក‏‎ (៥០សមាជិក)
 32. Date-computing templates‏‎ (៤៨សមាជិក)
 33. Taxobox articles missing a taxonbar‏‎ (៤៨សមាជិក)
 34. Template namespace templates‏‎ (៤៨សមាជិក)
 35. Automatic taxobox cleanup‏‎ (៤៥សមាជិក)
 36. អត្ថបទខ្វះលេ.ស.ប.អ.‏‎ (៤៥សមាជិក)
 37. Article Feedback Blacklist‏‎ (៤៤សមាជិក)
 38. TemplateData documentation‏‎ (៤៤សមាជិក)
 39. Userbox user templates‏‎ (៤៤សមាជិក)
 40. បញ្ជូនបន្តខុស‏‎ (៤៤សមាជិក)
 41. ISO 639 name from code templates‏‎ (៤២សមាជិក)
 42. ISO 639 name from code templates without a category‏‎ (៤១សមាជិក)
 43. Pages using infobox country with unknown parameters‏‎ (៤១សមាជិក)
 44. Templates generating hCards‏‎ (៤១សមាជិក)
 45. Table cell templates‏‎ (៤០សមាជិក)
 46. Articles containing Burmese-language text‏‎ (៣៩សមាជិក)
 47. Good articles‏‎ (៣៧សមាជិក)
 48. មេទ័ពនៃស្រឡប់ដូនតីពិជ័យព្រៃនគរ‏‎ (៣៦សមាជិក)
 49. Articles containing French-language text‏‎ (៣៥សមាជិក)
 50. តំណវេយប៊ែខទំព័រគំរូវេបបណ្ណសារ‏‎ (៣៥សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)