ទំព័រគំរូ​ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់​ច្រើនបំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៤:៤៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Module:Arguments‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៨៨៥២)
 2. Module:No globals‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៦៦៣៣)
 3. Module:Yesno‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៦៤៨៦)
 4. Module:Message box‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤៥៣៤)
 5. Module:Message box/configuration‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤៤០៦)
 6. Module:Navbar‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤២១១)
 7. Module:Documentation/config‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣២៦៨)
 8. Module:Documentation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣២៦៨)
 9. ទំព័រគំរូ:Documentation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣២៦៧)
 10. Module:Navbox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០៤៨)
 11. ទំព័រគំរូ:Navbox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០១៦)
 12. ទំព័រគំរូ:Documentation subpage‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៣៥២)
 13. ទំព័រគំរូ:Tl‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២២០៤)
 14. Module:Lang/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 15. Module:Language/data/wp languages‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 16. Module:Lang/ISO 639 synonyms‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 17. Module:Language/data/iana variants‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 18. Module:Lang‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 19. Module:Unicode data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 20. Module:Language/data/iana suppressed scripts‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 21. Module:Language/data/iana scripts‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 22. Module:Language/data/iana regions‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 23. ទំព័រគំរូ:Lang‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 24. Module:Language/data/iana languages‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 25. Module:Language/data/ISO 639-3‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 26. Module:Language/name/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៦៧)
 27. ទំព័រគំរូ:បញ្ជីឯកសារយោង‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥៥៩)
 28. ទំព័រគំរូ:Language with name‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥៣៧)
 29. ទំព័រគំរូ:Reflist‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥២៩)
 30. ទំព័រគំរូ:Pagename‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤៩៥)
 31. ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤៣២)
 32. ទំព័រគំរូ:Mbox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤៣២)
 33. Module:Infobox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤៣១)
 34. ទំព័រគំរូ:Infobox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤២៩)
 35. ទំព័រគំរូ:Loop15‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៣០៦)
 36. ទំព័រគំរូ:Spaces‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៣០៦)
 37. ទំព័រគំរូ:LangWithName‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១២២៦)
 38. ទំព័រគំរូ:Lang-en‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១១៨២)
 39. ទំព័រគំរូ:Transclude‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៩៦)
 40. ទំព័រគំរូ:Navbar‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៨៦)
 41. ទំព័រគំរូ:Cat handler‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៧០)
 42. ទំព័រគំរូ:Namespace detect‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦៦)
 43. ទំព័រគំរូ:Tlx‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦២)
 44. ទំព័រគំរូ:If pagename‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦១)
 45. ទំព័រគំរូ:Category handler/blacklist‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៥៩)
 46. ទំព័រគំរូ:Category handler/numbered‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៥៧)
 47. ទំព័រគំរូ:·‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៤៤)
 48. Module:Citation/CS1/COinS‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០១៩)
 49. Module:Citation/CS1‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០១៩)
 50. Module:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០១៩)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)