អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាប់ការហាមឃាត់

ស្វែងរកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាប់ការហាមឃាត់
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ
ត្រាពេលវេលា គោលដៅ រយៈពេលផុតកំណត់ អ្នកអភិបាលដែលបានដាក់ការហាមឃាត់ ប៉ារ៉ាមែត្ររបស់ការហាមឃាត់ មូលហេតុ
ម៉ោង០៣:៤១ ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ Jaipurfoott (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត WhitePhosphorus (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 • អ៊ីមែលដែលត្រូវបានហាមឃាត់
 • មិនអាចកែប្រែទំព័រពិភាក្សាខ្លួនឯងទេ
Spam-only account (global sysop action)
ម៉ោង០៩:៣៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ 202.129.236.235 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
ដកខ្លឹមទាំងស្រុងពីទំព័រនានា
ម៉ោង០៩:២៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ 175.100.6.154 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:២៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
នៅសល់ ២៣ ថ្ងៃ, ៧ ម៉ោង និង ២៩ នាទី
គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 
ម៉ោង០៩:២៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ 36.37.232.213 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:២៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
នៅសល់ ២០៧ ថ្ងៃ, ៧ ម៉ោង និង ២៩ នាទី
គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 
ម៉ោង០៩:២១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ 96.9.77.241 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:២១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
នៅសល់ ២០៧ ថ្ងៃ, ៧ ម៉ោង និង ២៦ នាទី
គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 
ម៉ោង០៩:១១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ 96.9.66.245 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 
ម៉ោង២១:៣២ ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ Kampuchea9 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
Lta
ម៉ោង១៥:២៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ Nora670 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
block evasion, Phnom_Penh_Skyline
ម៉ោង១៥:២៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ Sokreas99 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
block evasion
ម៉ោង១៨:៣៤ ថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ Raúl Pens (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
sock of Sol-lol
ម៉ោង១៤:២៧ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ Fundsindia03503 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 • អ៊ីមែលដែលត្រូវបានហាមឃាត់
 • មិនអាចកែប្រែទំព័រពិភាក្សាខ្លួនឯងទេ
Spambot
ម៉ោង១៧:៣៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ Mauro Joan (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
xwiki lta
ម៉ោង១០:៥០ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ Reahoo (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
block evasion
ម៉ោង១០:៤៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ Engsot1880 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
block evasion
ម៉ោង១១:១១ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ Blueking9 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
Block evasion
ម៉ោង១១:០៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ CSky101 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
Long term abuse
ម៉ោង១២:៣៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ Vichet99 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
Lta
ម៉ោង១១:០២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ Reach7 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
xwiki lta Phnom_Penh_Skyline
ម៉ោង១៧:៥៧ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ VanThanhGuu (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Aldnonymous (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 • អ៊ីមែលដែលត្រូវបានហាមឃាត់
 • មិនអាចកែប្រែទំព័រពិភាក្សាខ្លួនឯងទេ
Crosswiki Spam (global sysop action)
ម៉ោង១៤:១៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ Chetra Sky101 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
abusing multiple accounts
ម៉ោង១២:៣៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ Thyreach01 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
sock puppet + copyvios
ម៉ោង១៥:១៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ រាម វិចិត្រ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
see also {{u|Ream999}}
ម៉ោង២២:១៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ Ream999 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
repeated inappropriate creations, xwiki abuse, copyvios, non-km lang content
ម៉ោង១៩:២៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ Asih900 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
spambot
ម៉ោង១៨:៥៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ Kanzavvc87 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Praxidicae (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
spambot
ម៉ោង១២:១៨ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 42.115.71.207 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 
ម៉ោង១២:១៧ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 117.20.117.97 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 
ម៉ោង១២:១៦ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 42.115.71.110 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 
ម៉ោង១២:១៣ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 36.37.185.72 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
បញ្ចូលខ្លឹមសារគ្មានន័យឬខ្លឹមសារមិនអាចយល់បានទៅក្នុងទំព័រនានា
ម៉ោង១២:១២ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 175.100.10.75 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 
ម៉ោង១២:១០ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 175.100.9.153 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 
ម៉ោង១៣:៣៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 175.100.8.179 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 • អ៊ីមែលដែលត្រូវបានហាមឃាត់
 • មិនអាចកែប្រែទំព័រពិភាក្សាខ្លួនឯងទេ
 
ម៉ោង១៥:១៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 203.144.88.30 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 • អ៊ីមែលដែលត្រូវបានហាមឃាត់
 • មិនអាចកែប្រែទំព័រពិភាក្សាខ្លួនឯងទេ
ជនមានបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញ
ម៉ោង១៤:៤៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ 117.20.118.204 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
ជនមានបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញ
ម៉ោង១២:៣៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ 223.223.174.148 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
បញ្ចូលខ្លឹមសារគ្មានន័យឬខ្លឹមសារមិនអាចយល់បានទៅក្នុងទំព័រនានា
ម៉ោង១២:៣៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ 103.197.107.149 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
បញ្ចូលខ្លឹមសារគ្មានន័យឬខ្លឹមសារមិនអាចយល់បានទៅក្នុងទំព័រនានា
ម៉ោង១២:២៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ 103.242.15.86 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
បញ្ចូលខ្លឹមសារគ្មានន័យឬខ្លឹមសារមិនអាចយល់បានទៅក្នុងទំព័រនានា
ម៉ោង១៩:៥៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ 117.20.112.3 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
បញ្ចូលខ្លឹមសារគ្មានន័យឬខ្លឹមសារមិនអាចយល់បានទៅក្នុងទំព័រនានា
ម៉ោង០៧:៥៥ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ Beauty goon gifted +18-peak kumae posted (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត Syum90 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 • ការហាមឃាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ
 • អ៊ីមែលដែលត្រូវបានហាមឃាត់
 • មិនអាចកែប្រែទំព័រពិភាក្សាខ្លួនឯងទេ
Spam/advertising-only account
ម៉ោង០៨:៣៩ ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Whitton 3 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ជារៀងរហូត MoiraMoira (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
 • អ៊ីមែលដែលត្រូវបានហាមឃាត់
 • មិនអាចកែប្រែទំព័រពិភាក្សាខ្លួនឯងទេ
Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
ម៉ោង០៨:០២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ 120.198.230.64 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 
ម៉ោង១៣:៥៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ 203.217.170.136 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
ដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានមិនពិត
ម៉ោង១៤:៤៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ 202.93.153.6 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
ដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានមិនពិត
ម៉ោង០៧:៤១ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ 36.37.233.68 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 
ម៉ោង០៥:៣៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ 203.189.159.107 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 
ម៉ោង១៥:៣៦ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ 36.37.238.244 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 
ម៉ោង០៣:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ 98.248.159.244 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 
ម៉ោង០១:៣៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ 203.223.37.169 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
Advertising
ម៉ោង០០:៥៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ 117.20.117.3 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
 • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
ដាក់តំណភ្ជាប់ស្ប៉ាមតភ្ជាប់ទៅវិបសៃថ៍ខាងក្រៅ
ម៉ោង០០:៥៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ 108.180.222.77 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
 • editing (sitewide)
 • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
ដាក់តំណភ្ជាប់ស្ប៉ាមតភ្ជាប់ទៅវិបសៃថ៍ខាងក្រៅ
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ