ឯកសារត្រូវការ

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៧:៣៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

The following files are used but do not exist. Files from foreign repositories may be listed despite existing. Any such false positives will be struck out. Additionally, pages that embed files that do not exist are listed in ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់.

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ឯកសារ:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (៣១៣៦ តំណភ្ជាប់)
 2. ឯកសារ:Flag of Cambodia.svg‏‎ (២១៣៩ តំណភ្ជាប់)
 3. ឯកសារ:Edit-copy green.svg‏‎ (១១៦១ តំណភ្ជាប់)
 4. ឯកសារ:Commons-logo.svg‏‎ (៧២០ តំណភ្ជាប់)
 5. ឯកសារ:Ambox notice.png‏‎ (៣២៤ តំណភ្ជាប់)
 6. ឯកសារ:Imbox notice.png‏‎ (៣០៩ តំណភ្ជាប់)
 7. ឯកសារ:Red pog.svg‏‎ (២៥៩ តំណភ្ជាប់)
 8. ឯកសារ:PD-icon.svg‏‎ (២៤៧ តំណភ្ជាប់)
 9. ឯកសារ:Cambodia Kampong Chhang locator map.svg‏‎ (២០៩ តំណភ្ជាប់)
 10. ឯកសារ:Flag of Thailand.svg‏‎ (២០១ តំណភ្ជាប់)
 11. ឯកសារ:Imbox content.png‏‎ (២០១ តំណភ្ជាប់)
 12. ឯកសារ:Flag of Japan.svg‏‎ (១៦២ តំណភ្ជាប់)
 13. ឯកសារ:Ambox warning yellow.svg‏‎ (១៦១ តំណភ្ជាប់)
 14. ឯកសារ:Template-info.svg‏‎ (១៥៩ តំណភ្ជាប់)
 15. ឯកសារ:Khmerevening.JPG‏‎ (១៥៨ តំណភ្ជាប់)
 16. ឯកសារ:Cambodia Kandal locator map.svg‏‎ (១៥២ តំណភ្ជាប់)
 17. ឯកសារ:Flag of Vietnam.svg‏‎ (១៤៥ តំណភ្ជាប់)
 18. ឯកសារ:Flag of the People's Republic of China.svg‏‎ (១៤៤ តំណភ្ជាប់)
 19. ឯកសារ:Cambodia Kampong Cham locator map.svg‏‎ (១៣៦ តំណភ្ជាប់)
 20. ឯកសារ:Flag of Indonesia.svg‏‎ (១៣៦ តំណភ្ជាប់)
 21. ឯកសារ:Cambodia Prey Veng locator map.svg‏‎ (១៣១ តំណភ្ជាប់)
 22. ឯកសារ:Flag of Myanmar.svg‏‎ (១៣១ តំណភ្ជាប់)
 23. ឯកសារ:Flag of Laos.svg‏‎ (១២៨ តំណភ្ជាប់)
 24. ឯកសារ:Flag of Singapore.svg‏‎ (១២៨ តំណភ្ជាប់)
 25. ឯកសារ:Flag of South Korea.svg‏‎ (១២៣ តំណភ្ជាប់)
 26. ឯកសារ:Flag of Malaysia.svg‏‎ (១២២ តំណភ្ជាប់)
 27. ឯកសារ:Cambodia Battambang locator map.svg‏‎ (១២១ តំណភ្ជាប់)
 28. ឯកសារ:Cambodia location map.svg‏‎ (១២១ តំណភ្ជាប់)
 29. ឯកសារ:Flag of the Philippines.svg‏‎ (១២១ តំណភ្ជាប់)
 30. ឯកសារ:Cambodia-Takeo.png‏‎ (១២០ តំណភ្ជាប់)
 31. ឯកសារ:Flag of India.svg‏‎ (១១៨ តំណភ្ជាប់)
 32. ឯកសារ:Flag of the United States.svg‏‎ (១១៧ តំណភ្ជាប់)
 33. ឯកសារ:DharmaWheelGIF.gif‏‎ (១១៦ តំណភ្ជាប់)
 34. ឯកសារ:Edit-clear.svg‏‎ (១១៦ តំណភ្ជាប់)
 35. ឯកសារ:Flag of Russia.svg‏‎ (១០២ តំណភ្ជាប់)
 36. ឯកសារ:Cambodia Kampong Speu locator map.svg‏‎ (១០១ តំណភ្ជាប់)
 37. ឯកសារ:Flag of France.svg‏‎ (១០១ តំណភ្ជាប់)
 38. ឯកសារ:Portal-puzzle.svg‏‎ (១០១ តំណភ្ជាប់)
 39. ឯកសារ:Heckert GNU white.svg‏‎ (៩៤ តំណភ្ជាប់)
 40. ឯកសារ:Flag of KKF.svg‏‎ (៩៣ តំណភ្ជាប់)
 41. ឯកសារ:Ambox content.png‏‎ (៨៥ តំណភ្ជាប់)
 42. ឯកសារ:Flag of Brunei.svg‏‎ (៨៥ តំណភ្ជាប់)
 43. ឯកសារ:Flag of Pakistan.svg‏‎ (៨៥ តំណភ្ជាប់)
 44. ឯកសារ:Flag of Germany.svg‏‎ (៨២ តំណភ្ជាប់)
 45. ឯកសារ:Cambodia Svay Rieng locator map.svg‏‎ (៨១ តំណភ្ជាប់)
 46. ឯកសារ:Question book-new.svg‏‎ (៨១ តំណភ្ជាប់)
 47. ឯកសារ:Crystal Clear action run.png‏‎ (៧៩ តំណភ្ជាប់)
 48. ឯកសារ:Police man Twinkle Head.svg‏‎ (៧៩ តំណភ្ជាប់)
 49. ឯកសារ:Cambodia Banteay Meanchey locator map.svg‏‎ (៧៨ តំណភ្ជាប់)
 50. ឯកសារ:Flag of Iran.svg‏‎ (៧៨ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)