ស្ថិតិបម្រើបម្រាស់គ្រឿងបន្ទាប់បន្សំ

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៦:០៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

This table indicates the number of users who have enabled each gadget on this wiki. An active user is counted as someone who has made an edit in the last ៣០ days. This list excludes stats for gadgets enabled for everyone by default and may include gadgets that are no longer available.

គ្រឿងបន្ទាប់បន្សំចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម
HotCat៤១
Navigation_popups៣២
JSL២៧
edittop២៥
exlinks២៣
Refreshtab២២
wikEd២១
editsection១៩
modernskin-thunks១៧
UTCLiveClock១៦
Blackskin
removeAccessKeys