ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០

ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨

ថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨

ថ្ងៃពុធ ទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨