ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨

ថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៦

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៦

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤