តាំង ប៊ុនហុង

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១