រ៉ាចើ

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧

ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧

ថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧