ឡង់ឌី

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០