បញ្ជីឯកសារជាន់គ្នា

This is a list of files where the most recent version of the file is a duplicate of the most recent version of some other file. Only local files are considered.

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៥:៥៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ១២ លទ្ធផល ពី # ដល់ #១២

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Img36.jpg has a duplicate.
 2. Asdf.jpg has a duplicate.
 3. Ddddddd.jpg has a duplicate.
 4. Cochleoid1.png has a duplicate.
 5. រឿងមហាចោរនៅទល់ដែន ១១.gif has a duplicate.
 6. វត្ត.jpg has a duplicate.
 7. Reyum.gif has a duplicate.
 8. Picture1.jpg has a duplicate.
 9. SarkoUE.22.02.10.432jpg.jpg has a duplicate.
 10. សុខ សេន្ហ.jpg has a duplicate.
 11. រឿងមហាចោរនៅទល់ដែន ០៩.gif has a duplicate.
 12. ននា១២.jpg has a duplicate.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)