ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហែងរីហ ហឺត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(WIP -)
 
{{pp-protected|expiry=2012-02-23T23:09:36Z|small=yes}}
{{Infobox scientist
|name = Heinrichហែងរីហ Rudolfហឺត<br Hertz/>
Heinrich Rudolf Hertz
|image = Heinrich Rudolf Hertz.jpg
|image_size = 230px
|signature = Autograph of Heinrich Hertz.png
}}
 
អង់ដ្រេ ម៉ារី អំពែរ (André-Marie Ampère) (២០ មករា ១៧៧៥ - ១០ មិថុនា ១៨៣៦) ជារូបវិទូនិងគណិតវិទូបារាំង ដែលបានរួមចំនែកក្នុងរបកគំហើញអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ គាត់ជាស្ថាបនិកទូរលេខអគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូមេដែក(សហការគ្នាជាមួយហ្វ្រង់ស័រ អារ៉ាហ្គោ(François Arago))។ អំពែរដែលជាខ្នាតរបស់ចរន្តអគ្គីសនីនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលោក។
 
'''Heinrich Rudolf Hertz''' (February 22, 1857 – January 1, 1894) was a [[German people|German]] [[physicist]] who clarified and expanded the [[electromagnetic theory of light]] that had been put forth by [[James Clerk Maxwell|Maxwell]]. He was the first to conclusively prove<ref name="electrician1899">''Prof. [[David Edward Hughes | D. E. Hughes]]' Research in Wireless Telegraphy'', [[The Electrician]], [http://books.google.com/books?id=xWpNAAAAYAAJ Volume 43], 1899, pages 35, [http://www.physics.princeton.edu/~trothman/electrician.pdf 40-41], 93, 143-144, 167, 217, 401, 403, 767. [[Elihu Thomson]] recognized the Hughes claim to be the first to transmit radio. Hughes himself said "with characteristic modesty" that Hertz's experiments were "''far more conclusive than mine''", and that Marconi's "''efforts at demonstration merit the success he has received''...[and] ''the world will be right in placing his name on the highest pinnacle, in relation to aerial electric telegraphy''".</ref> the existence of [[electromagnetic waves]] by [[engineering]] instruments to transmit and receive [[radio]] pulses using [[Scientific method | experimental procedures]] that [[Deductive reasoning | ruled out]] all other known wireless phenomena.