ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហែងរីហ ហឺត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
|birth_date = {{birth date|1857|2|22|mf=y}}
|birth_place = [[Hamburg]], [[German Confederation]]
|residence = [[Germanyអាឡឺម៉ង់]]
|nationality = Germanអាឡឺម៉ង់
|death_date = {{death date and age|1894|1|1|1857|2|22|mf=y}}
|death_place = [[Bonn]], [[German Empire]]
}}
 
អង់ដ្រេ ម៉ារី អំពែរ (André-Marie Ampère) (២០ មករា ១៧៧៥ - ១០ មិថុនា ១៨៣៦) ជារូបវិទូនិងគណិតវិទូបារាំង ដែលបានរួមចំនែកក្នុងរបកគំហើញអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ គាត់ជាស្ថាបនិកទូរលេខអគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូមេដែក(សហការគ្នាជាមួយហ្វ្រង់ស័រ អារ៉ាហ្គោ(François Arago))។ អំពែរដែលជាខ្នាតរបស់ចរន្តអគ្គីសនីនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលោក។
 
'''ហែងរីហ ហឺត''' ({{lang-en|Heinrich Rudolf Hertz'''}}) (February២២ 22,កុម្ភះ 1857១៨៥៧January 1,មករា 1894១៨៩៤) was a ជា[[German people|Germanរូបវិទូ]] សញ្ជាតិ[[physicistអាឡឺម៉ង់]]ដែលបានបកស្រាយ who clarified and expanded the និងបន្លាយពង្រីកបន្លែមលើទ្រឺស្ដី[[electromagnetic theory of lightអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច]]នៃពន្លឺ thatដែលបានរកឃើញមុខដំបូងដោយ had been put forth by [[James Clerk Maxwell|Maxwell]].។ គាត់ជាមនុស្សទីមួយដែលបាន He was the first to conclusively prove<ref name="electrician1899">''Prof. [[David Edward Hughes | D. E. Hughes]]' Research in Wireless Telegraphy'', [[The Electrician]], [http://books.google.com/books?id=xWpNAAAAYAAJ Volume 43], 1899, pages 35, [http://www.physics.princeton.edu/~trothman/electrician.pdf 40-41], 93, 143-144, 167, 217, 401, 403, 767. [[Elihu Thomson]] recognized the Hughes claim to be the first to transmit radio. Hughes himself said "with characteristic modesty" that Hertz's experiments were "''far more conclusive than mine''", and that Marconi's "''efforts at demonstration merit the success he has received''...[and] ''the world will be right in placing his name on the highest pinnacle, in relation to aerial electric telegraphy''".</ref> the existence of [[electromagnetic waves]] by [[engineering]] instruments to transmit and receive [[radio]] pulses using [[Scientific method | experimental procedures]] that [[Deductive reasoning | ruled out]] all other known wireless phenomena.