ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហែងរីហ ហឺត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
'''ហែងរីហ ហឺត''' ({{lang-en|Heinrich Rudolf Hertz}}) (២២ កុម្ភះ ១៨៥៧ – ១ មករា ១៨៩៤) ជា[[រូបវិទូ]]សញ្ជាតិ[[អាឡឺម៉ង់]]ដែលបានបកស្រាយ និងបន្លាយពង្រីកបន្លែមលើទ្រឺស្ដី[[អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច]]នៃពន្លឺ ដែលបានរកឃើញមុខដំបូងដោយ [[James Clerk Maxwell|Maxwell]]។ គាត់ជាមនុស្សទីមួយដែលបាន He was the first to conclusively prove<ref name="electrician1899">''Prof. [[David Edward Hughes | D. E. Hughes]]' Research in Wireless Telegraphy'', [[The Electrician]], [http://books.google.com/books?id=xWpNAAAAYAAJ Volume 43], 1899, pages 35, [http://www.physics.princeton.edu/~trothman/electrician.pdf 40-41], 93, 143-144, 167, 217, 401, 403, 767. [[Elihu Thomson]] recognized the Hughes claim to be the first to transmit radio. Hughes himself said "with characteristic modesty" that Hertz's experiments were "''far more conclusive than mine''", and that Marconi's "''efforts at demonstration merit the success he has received''...[and] ''the world will be right in placing his name on the highest pinnacle, in relation to aerial electric telegraphy''".</ref> the existence of [[electromagnetic waves]] by [[engineering]] instruments to transmit and receive [[radio]] pulses using [[Scientific method | experimental procedures]] that [[Deductive reasoning | ruled out]] all other known wireless phenomena.
 
==See also==
{{multicol}}
;People
* [[Jagadish Chandra Bose]]
* [[Berend Wilhelm Feddersen]]
* [[Hans Christian Ørsted]]
* [[David Edward Hughes]]
* [[Reginald Fessenden]]
* [[Guglielmo Marconi]]
* [[Nikola Tesla]]
* [[Wilhelm Röntgen]]
{{multicol-break}}
;Lists and histories
* [[Timeline of electromagnetism and classical optics|Electromagnetism timeline]]
* [[Timeline of atomic and subatomic physics|Timeline of mechanics and physics]]
* [[List of people on stamps of Germany]]
* [[List of physicists]]
* [[History of radio|Radio history]]
* [[Outline of physics]]
* [[Wireless telegraphy]]
{{multicol-break}}
;Electromagnetic radiation
* [[Microwave]]
 
;Other
* [[List of German inventors and discoverers]]
{{multicol-end}}
 
==Notes==
{{reflist|30em}}
 
==References==
{{refbegin|30em}}
* Hertz, H.R. "Ueber sehr schnelle electrische Schwingungen", ''Annalen der Physik'', vol. 267, no. 7, p.&nbsp;421-448, May 1887. ([http://www3.interscience.wiley.com/journal/5006612/home WILEY InterScience])
* Hertz, H.R. "Ueber einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electrische Entladung", ''Annalen der Physik'', vol. 267, no. 8, p.&nbsp;983-1000, June, 1887. ([http://www3.interscience.wiley.com/journal/5006612/home WILEY InterScience])
* Hertz, H.R. "Ueber die Einwirkung einer geradlinigen electrischen Schwingung auf eine benachbarte Strombahn", ''Annalen der Physik'', vol. 270, no. 5, p.&nbsp;155-170, March, 1888. ([http://www3.interscience.wiley.com/journal/5006612/home WILEY InterScience])
* Hertz, H.R. "Ueber die Ausbreitungsgeschwindigkeit der electrodynamischen Wirkungen", ''Annalen der Physik'', vol. 270, no. 7, p.&nbsp;551-569, May, 1888. ([http://www3.interscience.wiley.com/journal/5006612/home WILEY InterScience])
* Hertz, H.R. (1893). ''Electric waves: being researches on the propagation of electric action with finite velocity through space'' (translated by David Evans Jones). Ithica, New York: [[Cornell University Library]]. 10-ISBN 1-429-74036-1; 13-ISBN 978-1-429-74036-4
* Hertz, H. R.(1899) ''The Principles of Mechanics Presented in a New Form'', London, Macmillan, with an introduction by [[Hermann von Helmholtz]] (English translation of ''Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt'', Leipzig, posthumously published in 1894).
* IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Global History Network, IEEE History Center: [http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Heinrich_Hertz_(1857-1894) "Heinrich Hertz" (retrieved 27 Jan 2007)]
* Jenkins, John D. [http://www.sparkmuseum.com/BOOK_HERTZ.HTM "The Discovery of Radio Waves - 1888; Heinrich Rudolf Hertz (1847-1894)" (retrieved 27 Jan 2008)]
* Koertge, Noretta. (2007). ''Dictionary of Scientific Biography.'' New York: [[Thomson-Gale]]. 10-ISBN 0-684-31320-0; 13-ISBN 978-0-684-31320-7
* Naughton, Russell. [http://www.acmi.net.au/AIC/HERTZ_BIO.html "Heinrich Rudolph (alt: Rudolf) Hertz, Dr : 1857 - 1894" (retrieved 27 Jan 2008)]
* Roberge, Pierre R. [http://www.corrosion-doctors.org/Biographies/HertzBio.htm "Heinrich Rudolph Hertz, 1857-1894" (retrieved 27 Jan 2008)]
* Robertson, Struan. [http://www1.uni-hamburg.de/rz3a035//bundesstrasse1.html "Buildings Integral to the Former Life and/or Persecution of Jews in Hamburg" (retrieved 27 Jan 2008)]
* Robertson, Struan. [http://www1.uni-hamburg.de/rz3a035//rathaus.html#4 "Heinrich Hertz, 1857-1894" (retrieved 27 Jan 2007)]
{{refend}}
 
==Further reading==
{{refbegin|30em}}
* Appleyard, Rollo. (1930). ''Pioneers of Electrical Communication''". London: [[Macmillan and Company]]. [reprinted by Ayer Company Publishers, Manchester, New Hampshire: 10-ISBN 0836-90156-8; 13-ISBN 978-0-836-90156-6 (cloth)]
* Baird, Davis, R.I.G. Hughes, and Alfred Nordmann, eds. (1998). 'Heinrich Hertz: Classical Physicist, Modern Philosopher.'' New York: [[Springer-Verlag]]. 10-ISBN 0-792-34653-X; 13-ISBN 978-0-792-34653-1
* Bodanis, David. (2006). ''Electric Universe: How Electricity Switched on the Modern World.'' New York: [[Three Rivers Press]]. 10-ISBN 0-307-33598-4; 13-ISBN 978-0-307-33598-2
* [[Jed Buchwald|Buchwald]], Jed Z. (1994). ''The Creation of Scientific Effects : Heinrich Hertz and Electric Waves.'' Chicago : [[University of Chicago Press]]. 10-ISBN 0-226-07887-6; 13-ISBN 978-0-226-07887-8 (cloth) 10-ISBN 0-226-07888-4; 13-ISBN 978-0-226-07888-5 (paper)
* Bryant, John H. (1988). ''Heinrich Hertz, the Beginning of Microwaves: Discovery of Electromagnetic Waves and Opening of the Electromagnetic Spectrum by Heinrich Hertz in the Years 1886-1892.'' New York : IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 10-ISBN 0-879-42710-8; 13-ISBN 978-0-879-42710-8
* [http://www.acmi.net.au/aic/phd8030.html Lodge, Oliver Joseph. (1900). ''Signalling Across Space without Wires by Electric Waves: Being a Description of the work of [[Heinrich]] Hertz and his Successors.''] [reprinted by Arno Press, New York, 1974. 10-ISBN 0-405-06051-3
* Maugis, Daniel. (2000). ''Contact, Adhesion and Rupture of Elastic Solids.'' New York: Springer-Verlag. 10-ISBN 3-540-66113-1; 13-ISBN 978-3-54066113-9]
* Susskind, Charles. (1995).''Heinrich Hertz :a Short Life.'' San Francisco: San Francisco Press. 10-ISBN 0-911-30274-3; 13-ISBN 978-0-911-30274-5
{{refend}}
 
==External links==
{{Commons}}
*{{wikiquote-inline}}
* [http://www.esmartstart.com/_framed/250x/radiondistics/hertzian_radiation.htm Hertzian radiation - better known as radio waves: what it is and how it happens]
* ''Encyclopædia Britannica'' (1911): [http://www.1911encyclopedia.org/Heinrich_Rudolf_Hertz Hertz biography]
{{Scientists whose names are used as SI units}}
<!-- Metadata: see [[Wikipedia:Persondata]] -->
{{Persondata
|NAME= Hertz, Heinrich Rudolf
|ALTERNATIVE NAMES=
|SHORT DESCRIPTION= [[Physicist]] and Electronic Engineer
|DATE OF BIRTH= {{birth date|1857|2|22|mf=y}}
|PLACE OF BIRTH= Hamburg
|DATE OF DEATH= {{death date|1894|1|1|mf=y}}
|PLACE OF DEATH= Bonn, Germany
}}
{{DEFAULTSORT:Hertz, Heinrich Rudolf}}
[[Category:1857 births]]
[[Category:1894 deaths]]
[[Category:German inventors]]
[[Category:German-language philosophers]]
[[Category:German people of Jewish descent]]
[[Category:German philosophers]]
[[Category:German physicists]]
[[Category:History of telecommunications]]
[[Category:Humboldt University of Berlin alumni]]
[[Category:Karlsruhe Institute of Technology faculty]]
[[Category:People from Hamburg]]
[[Category:Radio pioneers]]
[[Category:Technical University Munich alumni]]
[[Category:University of Bonn faculty]]
[[Category:University of Kiel faculty]]
 
[[ar:هاينريخ رودولف هيرتس]]
[[an:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[ast:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[az:Henrix Hers]]
[[bn:হাইনরিশ হেরৎস]]
[[be:Генрых Герц]]
[[be-x-old:Гайнрых Гэрц]]
[[bg:Хайнрих Херц]]
[[bs:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[ca:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[cs:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[da:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[de:Heinrich Hertz]]
[[et:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[el:Χάινριχ Χερτζ]]
[[es:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[eo:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[eu:Heinrich Hertz]]
[[fa:هاینریش هرتز]]
[[fr:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[gl:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[ko:하인리히 루돌프 헤르츠]]
[[hy:Հենրիխ Հերց]]
[[hi:हाइनरिख़ हर्ट्ज़]]
[[hr:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[io:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[id:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[ia:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[it:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[he:היינריך רודולף הרץ]]
[[ka:ჰაინრიხ რუდოლფ ჰერცი]]
[[kk:Генрих Герц]]
[[ht:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[lv:Heinrihs Rudolfs Hercs]]
[[lt:Heinrich Hertz]]
[[hu:Heinrich Hertz]]
[[mr:हाइनरिक हेर्ट्झ]]
[[mzn:هنریک هرتز]]
[[ms:Heinrich Hertz]]
[[nl:Heinrich Hertz]]
[[ja:ハインリヒ・ヘルツ]]
[[no:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[oc:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[pnb:ہائنرش ہرٹز]]
[[pms:Heinrich Hertz]]
[[pl:Heinrich Hertz]]
[[pt:Heinrich Hertz]]
[[ro:Heinrich Hertz]]
[[ru:Герц, Генрих Рудольф]]
[[simple:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[sk:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[sl:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[sr:Хајнрих Рудолф Херц]]
[[sh:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[su:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[fi:Heinrich Hertz]]
[[sv:Heinrich Hertz]]
[[ta:ஐன்றிக் ஏர்ட்ஃசு]]
[[th:ไฮน์ริช เฮิร์ตซ์]]
[[tr:Heinrich Rudolf Hertz]]
[[uk:Генріх Герц]]
[[vi:Heinrich Hertz]]
[[zh-yue:亨利希赫茲]]
[[zh:海因里希·鲁道夫·赫兹]]