ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហែងរីហ ហឺត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
{{pp-protected|expiry=2012-02-23T23:09:36Z|small=yes}}
{{Infobox scientist
|name = ហែងរីហ ហឺត<br />
'''ហែងរីហ ហឺត''' ({{lang-en|Heinrich Rudolf Hertz}}) (២២ កុម្ភះ ១៨៥៧ – ១ មករា ១៨៩៤) ជា[[រូបវិទូ]]សញ្ជាតិ[[អាឡឺម៉ង់]]ដែលបានបកស្រាយ និងបន្លាយពង្រីកបន្លែមលើទ្រឺស្ដី[[អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច]]នៃពន្លឺ ដែលបានរកឃើញមុខដំបូងដោយ [[James Clerk Maxwell|Maxwell]]។ គាត់ជាមនុស្សទីមួយដែលបាន He was the first to conclusively prove<ref name="electrician1899">''Prof. [[David Edward Hughes | D. E. Hughes]]' Research in Wireless Telegraphy'', [[The Electrician]], [http://books.google.com/books?id=xWpNAAAAYAAJ Volume 43], 1899, pages 35, [http://www.physics.princeton.edu/~trothman/electrician.pdf 40-41], 93, 143-144, 167, 217, 401, 403, 767. [[Elihu Thomson]] recognized the Hughes claim to be the first to transmit radio. Hughes himself said "with characteristic modesty" that Hertz's experiments were "''far more conclusive than mine''", and that Marconi's "''efforts at demonstration merit the success he has received''...[and] ''the world will be right in placing his name on the highest pinnacle, in relation to aerial electric telegraphy''".</ref> the existence of [[electromagnetic waves]] by [[engineering]] instruments to transmit and receive [[radio]] pulses using [[Scientific method | experimental procedures]] that [[Deductive reasoning | ruled out]] all other known wireless phenomena.
 
==មើលផងដែរ==
==See also==
{{multicol}}
;People
{{multicol-end}}
 
==កំនត់ចំណាំ==
==Notes==
{{reflist|30em}}
 
==ឯកសារយោង==
==References==
{{refbegin|30em}}
* Hertz, H.R. "Ueber sehr schnelle electrische Schwingungen", ''Annalen der Physik'', vol. 267, no. 7, p.&nbsp;421-448, May 1887. ([http://www3.interscience.wiley.com/journal/5006612/home WILEY InterScience])
{{refend}}
 
==អានបន្ថែម==
==Further reading==
{{refbegin|30em}}
* Appleyard, Rollo. (1930). ''Pioneers of Electrical Communication''". London: [[Macmillan and Company]]. [reprinted by Ayer Company Publishers, Manchester, New Hampshire: 10-ISBN 0836-90156-8; 13-ISBN 978-0-836-90156-6 (cloth)]
{{refend}}
 
==តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ==
==External links==
{{Commons}}
*{{wikiquote-inline}}