ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហែងរីហ ហឺត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
 
'''ហែងរីហ ហឺត''' ({{lang-en|Heinrich Rudolf Hertz}}) (២២ កុម្ភះ ១៨៥៧ – ១ មករា ១៨៩៤) ជា[[រូបវិទូ]]សញ្ជាតិ[[អាឡឺម៉ង់]]ដែលបានបកស្រាយ និងបន្លាយពង្រីកបន្លែមលើទ្រឺស្ដី[[អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច]]នៃពន្លឺ ដែលបានរកឃើញមុខដំបូងដោយ [[James Clerk Maxwell|Maxwell]]។ គាត់ជាមនុស្សទីមួយដែលបានរកឃើញ[[រលកសញ្ញាវិទ្យារលកសញ្ញាវិទ្យុ]]ក្នុងឆ្នាំ១៨៨៨។ គាត់ក៏បានបកស្រាយនិងពន្យល់ថា ពន្លឺគឺជារលកសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ ដូច្នេះហើយទើប ខ្នាតនៃ[[ប្រេកង់]] (ហឺត / Hz) យកតាមឈ្មោះរបស់គ្នា។
 
==មើលផងដែរ==