ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អេមីល្យូ ហ្គីណូ សេហ្គ្រែ"