ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ISO 3166-2:KH"

! Code
|ជា[[ភាសាខ្មែរ]]
! ជាអក្សរឡាតាំង
! Subdivision name
! Subdivision category
|-
|[[ក្រុងកែប]]
| Krong Kaeb [Krŏng Kêb]
| ក្រុងស្វយ័ត
| autonomous municipality
|-
| <tt>KH-24</tt>
|[[ក្រុងប៉ៃលិន]]
| Krong Pailin [Krŏng Pailĭn]
| ក្រុងស្វយ័ត
| autonomous municipality
|-
| <tt>KH-18</tt>
|[[ក្រុងព្រះសីហនុ]]
| Krong Preah Sihanouk [Krŏng Preăh Sihanouk]
| ក្រុងស្វយ័ត
| autonomous municipality
|-
| <tt>KH-12</tt>
|[[ភ្នំពេញ]]
| Phnom Penh [Phnum Pénh]
| ក្រុងស្វយ័ត
| autonomous municipality
|-
| {{sort|KH-02|<tt>KH-2</tt>}}
|[[បាត់ដំបង]]
| [[Baat DambangBattambong Province|Baat Dambang]] [Bătdâmbâng]
| ខេត្ត
|-
| {{sort|KH-01|<tt>KH-1</tt>}}
|[[បន្ទាយមានជ័យ]]
| [[Banteay Mean Chey Province|Banteay Mean Chey]] [Bântéay Méanchey]
| ខេត្ត
|-
| {{sort|KH-03|<tt>KH-3</tt>}}
|[[កំពង់ចាម]]
| [[Kampong Chaam Province|Kampong Chaam]] [Kâmpóng Cham]
| ខេត្ត
|-
| {{sort|KH-04|<tt>KH-4</tt>}}
|[[កំពង់ឆ្នាំង]]
| [[Kampong Chhnang Province|Kampong Chhnang]] [Kâmpóng Chhnăng]
| ខេត្ត
|-
| {{sort|KH-05|<tt>KH-5</tt>}}
|[[កំពង់ស្ពឺ]]
| [[Kampong Spueu Province|Kampong Spueu]] [Kâmpóng Spoe]
| ខេត្ត
|-
| {{sort|KH-06|<tt>KH-6</tt>}}
|[[កំពង់ធំ]]
| [[Kampong Thum Province|Kampong Thum]] [Kâmpóng Thum]
| ខេត្ត
|-