ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Merge from"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| type = move
| image = [[Image:Mergefrom.svg|50px]]
| text = It has been suggested that {{#ifeq:{{{multiplesections}}}|yes|multiple sections of&nbsp;}}{{Pagelist|delim=''|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{11|}}}|{{{12|}}}|{{{13|}}}|{{{14|}}}|{{{15|}}}|{{{16|}}}|{{{17|}}}|{{{18|}}}|{{{19|}}}|{{{20|}}}}} be ត្រូវបានណែនាំឲ្យ[[Wikipedia:Merging|mergedដាក់បញ្ចូលគ្នា]] into this ជាមួយ{{#if:{{NAMESPACE}}|pageទំព័រ|articleអត្ថបទ}} or section.ឬផ្នែកនេះ។ ([[{{{discuss|{{TALKPAGENAME}}}}}|Discussពិភាក្សា]]){{#if:{{{date<includeonly>|</includeonly>}}}|<small>'' Proposed sinceបានដាក់ស្នើតាំងពី {{{date<includeonly>|</includeonly>}}}.''</small>}}
}}<includeonly>{{#switch:{{NAMESPACE}}
||Talk={{DMC|Articles to be merged|from|{{{date|}}}|All articles to be merged}}