ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Unreferenced"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| type = content
| image = [[file:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = {{{1|អត្ថបទ}}}េនះ'''មិនបាន[[វិគីភីឌា:Citing sources|បញ្ជាក់អំពីប្រភព]] ឬ[[វិគីភីឌា:Verifiability|ឯកសារយោង]]ទេ'''។ សូមចូលរួមជួយ{{#ifeq:{{{1}}}|section|នៅផ្នែកនេះ|[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ក្នុងអត្ថបទនេះ]}} ដោយរក-បញ្ជាក់អំពី[[វិគីភីឌា:Identifying reliable sources|ប្រភព-ឯកសារយោងដែលគួរទុកចិត្តបាន]]។ Unsourced material may be [[Template:Citation needed|challenged]] and [[វិគីភីឌា:Verifiability#Burden of evidence|removed]]. {{#if:{{{date|}}}|<small>''({{{date}}})''</small>}}
Please help {{#ifeq:{{{1}}}|section|នៅផ្នែកនេះ|[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ក្នុងអត្ថបទនេះ]}} ដោយរក-បញ្ជាក់អំពី[[វិគីភីឌា:Identifying reliable sources|ប្រភព-ឯកសារយោងគួរទុកចិត្តបាន]]។ Unsourced material may be [[Template:Citation needed|challenged]] and [[វិគីភីឌា:Verifiability#Burden of evidence|removed]]. {{#if:{{{date|}}}|<small>''({{{date}}})''</small>}}
}}{{#ifeq:{{{1}}}|section|{{DMCA|Articles needing additional references|from|{{{date|}}}|All articles needing additional references}}|{{DMCA|Articles lacking sources|from|{{{date|}}}|All articles lacking sources}}
}}