ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សាល អូហ្គុស្ទីន ដឺ គូឡុំ"