ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អេស៊ីប"

[[ml>ഈജിപ്റ്റ്‌]]
===បំណែងចែករដ្ឋបាល===
'''''{{Main|អាណាភិបាលនៃអេហ៊្សីប|តំបន់នៃអេហ៊្សីប}}'''''
[[File:Egypt Governorates.png|right|thumb]]
 
អេហ៊្សីបត្រូវបានបែងចែកជា២៧[[អាណាភិបាលនៃអេហ៊្សីប|អាណាភិបាល]] ។ អាណាភិបាលទាំងនេះត្រូវបែងចែកបន្តទៀតជា[[តំបន់នៃអេហ៊្សីប|តំបន់]] ។ តំបន់ទាំងនោះមានទីប្រជុំជន និងភូមិនានា ។ អាណាភិបាលនីមួយៗមានទីរួមមួយ ជួនកាលដាក់ឈ្មោះដូចជាអាណាភិបាលដែរ​ ។
 
ខែមេសា២០០៨ Cairo និង Giza ត្រូវបានគេបែងចែកជា៤អាណាភិបាល ដោយមានឈ្មោះអាណាភិបាល Cairo, Giza, ៦តុលា និង Helwan ។ ក្នុងពេលដូចគ្នានៃខែមេសា២០១១ អាណាភិបាល៦តុលា និង Helwan ត្រូវបានចងសម្ព័ន្ធទៅក្នុង Giza និង Cairo រៀងៗខ្លួន ។<ref>{{cite web|url=http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/10037/Egypt/Egypts-PM-centralises-Helwan-and--October-governor.aspx |title=Egypt's PM centralises Helwan and 6&nbsp;October&nbsp;governorates|publisher=Ahram Online|date=14 April 2011 |accessdate=25 July 2011}}</ref> Inនៅឆ្នាំ២០០៩ 2009,ទីក្រុងLuxorត្រូវបានប្រកាសជាអាណាភិបាលឯករាជ្យមួយ the city of Luxor was declared an independent governorate.
 
អាណាភិបាល''[[អេហ៊្សីបលើ|លើ]]''បានតាំងនៅខាងត្បូងនៃCairo, ដែលពេលនោះអាណាភិបាល''[[អេហ៊្សីបក្រោម|ក្រោម]]'' បានតាំងនៅ[[ដីសណ្ដនីល|ដីសណ្ដទន្លេនីល]] ខាងជើងCairo ។
The ''[[Upper Egypt|Upper]]'' governorates are located south of Cairo, while the ''[[Lower Egypt|Lower]]'' governorates are located in the [[Nile Delta|Delta of the Nile]], north of Cairo.
 
{| style="background:none; font-size:95%;" cellspacing="0" cellpadding="0"
២៨៦៧៥

កំណែប្រែ