ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ផ្លូវរូងដីក្រោមសមុទ្រ"