ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ី"