ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"

 
សំរាប់អ្នកប្រាជ្ញ[[បុរេប្រវត្តិសាស្រ្ត]]គឹជាពេលវេលាដែលមនុស្សអត់ស្គាល់ការសរសេរទេ។ ថ្វីបើមនុស្សបានកើតឡើងហើយរស់នៅមានប្រហែល២លានឆ្នាំនៅលើផែនដីបុរេ''ប្រវត្តិសាស្រ្ត''វែងមែនពិត។
អ្នកប្រាជ្ញបានចែកពេលវេលារបស់មនុស្សដូចតទៅ៖
អ្នកប្រាជញបានចែកពេលវេលារបស់មនុស្សដូចតទៅ៖
* បុរេប្រវត្តិសាស្រ្ត: ប្រហែល២លានឆ្នាំ។
* ប្រវត្តិ:១០០០០ឆ្នាំ។
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក