ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គុណវិបត្តិនៃការជក់បារី"