ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "រោគឈឺចាប់ក្នុងសន្លាក់ឆ្អឹង"