ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Socheat KHAUV"

<br/>
'''បញ្ជាក់៖'''
 
- អ្នកកុំភ្លេចតំលើងផ្នែកទន់ ដែលមានក្នុងស៊ីឌីពេលទិញខំព្យូរើ ដូចជាផ្នែកទន់សំរាប់តំលើង ច្រកយូអិសប៊ី (USB Ports), កាតបណ្តាញ (Network Card), កាតសំលេង (Sound Card), កាតវីដេអូ (Video Card)
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក