ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:See also"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{rellink|extraclasses=boilerplate seealso|{{{altphrase|សូមមើលផងដែរ}}}: {{#if:{{{1<includeonly>|</includeonly>}}} |<!--then:-->[[:{{{1}}}{{#if:{{{label 1|{{{l1|}}}}}}|{{!}}{{{label 1|{{{l1}}}}}}}}]] |<!--else:-->'''Error: [[Template:See also|Template must be given at least one article name]]'''
}}{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{3|}}}|, |&nbsp;និង }} [[:{{{2}}}{{#if:{{{label 2|{{{l2|}}}}}}|{{!}}{{{label 2|{{{l2}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{3|}}}|{{#if:{{{4|}}}|, |,&nbsp;2andនិង }} [[:{{{3}}}{{#if:{{{label 3|{{{l3|}}}}}}|{{!}}{{{label 3|{{{l3}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{4|}}}|{{#if:{{{5|}}}|, |&nbsp;និង }} [[:{{{4}}}{{#if:{{{label 4|{{{l4|}}}}}}|{{!}}{{{label 4|{{{l4}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{5|}}}|{{#if:{{{6|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{5}}}{{#if:{{{label 5|{{{l5|}}}}}}|{{!}}{{{label 5|{{{l5}}}}}}}}]]
២៨៧០៦

កំណែប្រែ